Katedra Hungarystyki

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

Regulamin Biblioteki KHUW

Drukuj

Przepisy ogólne

 1. Biblioteka Katedry Hungarystyki UW jest specjalistyczną biblioteką naukową.
 2. Z księgozbioru Biblioteki mogą korzystać pracownicy (w tym emerytowani) i studenci Katedry Hungarystyki UW.
 3. Czytelnicy spoza Katedry mogą korzystać ze zbiorów na miejscu lub w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 4. W pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje cisza i poszanowanie księgozbioru.
 5. Osoby wchodzące do czytelni obowiązuje pozostawienie okryć, torebek i teczek w szatni. Nie wnosi się też kanapek i napojów.
 6. Każdorazowy pobyt w Czytelni użytkownik obowiązany jest odnotować w książce obecności.
 7. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane zbiory biblioteczne
  W przypadku zagubienia dzieła obowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego wydania albo jego oprawioną kserokopię. Niedopuszczalne jest robienie notatek lub podkreśleń na Wypożyczonym dziele. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia książki czytelnik  obowiązany jest pokryć koszty jej konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki ustala jej kierownik.
 8. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utratę prawa korzystania z Biblioteki.

Udostępnianie na miejscu

 1. Zbiory znajdujące się w Czytelni są objęte wolnym dostępem do półek.
 2. Książki wyjęte z półek po wykorzystaniu Czytelnik przekazuje pracownikowi Biblioteki, lub zostawia na stoliku.
 3. Książki i czasopisma znajdujące się w innych pomieszczeniach udostępnia pracownik Biblioteki.
 4. Czytelnik może zamówić jednorazowo 5 woluminów.
 5. Wynoszenie książek i czasopism poza obręb Czytelni bez zgody pracownika Biblioteki jest niedopuszczalne. Wyjątkiem są pożyczenia na krótko w celu skserowania. Należy wówczas wpisać się do Zeszytu „Wypożyczeń”i pozostawić legitymację lub dowód osobisty.
 6. Lektury i wydawnictwa specjalistyczne posiadane przez  Bibliotekę w jednym egzemplarzu udostępniane są jedynie w Czytelni.

 

Wypożyczenia do domu

 1. Zapisu do Wypożyczalni dokonuje się na podstawie ważnego zatrudnienia w Katedrze Hungarystyki, widniejącego w USOS-ie, w przypadku studenta na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
 2. O każdej zmianie adresu domowego i nazwiska Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę.
 3. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie rewersu osobiście wypełnionego przez Czytelnika. Na rewersie pracownik Biblioteki zaznacza termin zwrotu wypożyczonej książki.
 4. Jeden rewers przypada na jedno wydawnictwo.
 5. Wypożyczając książki Czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan i zgłosić bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia, w przeciwnym wypadku może być za nie odpowiedzialny.
 6. Student może mieć jednorazowo na swoim koncie 3 książki.
 7. Książki, a zwłaszcza lektury obowiązkowe, mogą być wypożyczone na okres 30 dni.
 8. Pracownicy Katedry Hungarystyki UW mogą posiadać na swoim koncie 10 pozycji na okres 2 miesięcy.
 9. Nie wypożycza się do domu:

   • Encyklopedii, słowników,
   • albumów  i wydawnictw szczególnie cennych, z dużą ilością tablic, map,
   • większości publikacji wydanych do 1945 r.,
   • bibliografii,
   • książek z księgozbioru podręcznego,
   • czasopism,
   • prac magisterskich
   • oraz książek wymagających oprawy lub konserwacji.

 

 1. Prolongatę okresu wypożyczenia można uzyskać po okazaniu wypożyczonych książek i uzgodnieniu nowego terminu z pracownikiem Biblioteki.
 2. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu.
 3. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia z wypożyczonych książek do 30 czerwca każdego roku lub uzyskania zgody na przedłużenie okresu wypożyczania. Studenci kończący w danym roku akademickim studia, po rozliczeniu z Biblioteką uzyskują zaświadczenie niezbędne do odebrania dyplomu.
 4. Każdy użytkownik Biblioteki odchodzący z Katedry ma obowiązek uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.
 5. Osoby wyjeżdżające za granicę na dłuższy okres powinny zwrócić wszystkie wypożyczone wydawnictwa z Biblioteki.
 6. Czytelnicy notorycznie przetrzymujący książki mogą być pozbawieni prawa korzystania z Wypożyczalni na kilka dni, na 1 miesiąc, na 1 rok akademicki, zależnie od okresu przetrzymywania wydawnictw.
 7. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wydawnictw Biblioteka Hungarystyki UW stosuje trzykrotne upomnienia na piśmie w odstępach czteromiesięcznych.
 8. W szczególnie jaskrawych przypadkach naruszenia Regulaminu Biblioteki sprawę rozpatrzy Kierownik Katedry i podejmie odpowiednie środki prawne, zmierzające do zaspokojenia roszczeń Biblioteki.
 9. Biblioteka zamiast oryginalnych materiałów bibliotecznych może udostępnić ich kserokopię.
 10. Wzbronione jest kserowanie następujących wydawnictw:

   • Encyklopedii, słowników, albumów,
   • wydawnictw o charakterze bibliofilskim
   • oraz prac magisterskich, które jako prace niepublikowane są pod szczególną ochroną.

Data   1.10.2013.

 

Godziny pracy sekretariatu

 • poniedziałek - 12-15
 • wtorek - nieczynny
 • środa - 10-14
 • czwartek - 10-14
 • piątek - 10-13
Forum Węgierskie

Created with financial support
from UE Erasmus Programme.